انبارداری، حمل و نقل و ارسال کالا از کشورها و مبادی مرزی ترکیه و اروپا

انبارداری و تخلیه بارگیری در بازرگان،ترکیه،تهران و بندر عباس

انبارداری، بسته بندی، تخلیه بارگیری و تهیه ی لیست عدل بندی کالاهای تجاری امری پرمسئولیت و مرحله ای مهم در طی واردات و ترخیص کالاها در ترکیه، اروپا و گمرک بازرگان ماکو در مبادی مرز ترکیه،دبی و ایران می باشد.شرکت ما با همکاری بین المللی با شرکت های بین المللی بازرگانی ترکیه، ایران و اروپا و مجهز به محوطه های روباز، انبارهای مطمئن، هانگارها، لیفتراک، جرثقیل و کادر سریع پالت و بسته بندی و لیبل زنی می باشد.