دوراظهاری

روش دوراظهاری واردات

با شماره کدینگی را که از گمرک گرفته اید به سامانه گمرک الکترونیکی وارد می شوید.

صاحبان کالا و کارگزارن گمرکی با مراجعه به مسئول احراز هویت در گمرک،می توانند ثبت نام و رمز عبور را دریافت کنند.

دور اظهاری واردات با دریافت اطلاعات از سامانه جامع تجارت شروع می شود. یک شماره پیگیری دریافت می کنید که با ورود به سامانه الکترونیکی گمرک این شماره را وارد کرده، اگر می خواهید بدون شماره ثبت سفارش این کار را انجام دهید باید به گمرک مراجعه نمایید.

مرحله ی بعدی دوراظهاری: با ورود اطلاعات اظهارنامه، اطلاعات مربوط به هر قلم کالا به صورت جداگانه وارد می شود.

دوراظهاری گمرک دوراظهاری                 300x131

دوراظهاری

اسناد مورد نیاز در دوراظهاری واردات:

۱- قبض انبار
۲- بارنامه یا مانیفست
۳- ترخیصیه
۴- ثبت سفارش
۵- پیش فاکتور
۶- فاکتور

بعد از پر کردن ۴۷ ردیف از اظهارنامه ی دوراظهاری واردات با بارنامه از روی اسناد لازم برای دوراظهاری، دکمه ی ادامه را بزنید.

دوراظهاری
امتیاز دهید