صادرات کالا از ایران به ترکیه از بازرگان و جلفا با خدمات کامل صادرات بیر تجارت

صادرات کالا به ترکیه و اروپا

بیر تجارت

گروه صادرات کالا ی بیر تجارت در راهکارهای صادرات کالا به صورت  قطعی یا موقت در شرایط تحریم و غیر تحریم، صاحب تجربه و نفوذ است و همکار پایدار و معتمد تاجران، تولیدی ها و بازاریان صاحب نام و موفق ترکیه و ایران میباشد.

ارائه خدمات

خدمات بازرگانی ما به موقیت و پیشرفت پایدار در کسب و کار و تجارت شرکت شما منتج میشود. ارزش کار ما هنگام پر کردن اطلاعات ناقص شما با راه حل های کاربردی و به روز صادرات کالا و افزایش مرزهای رقابتی شما در بازار جهانی محقق می شود.

هزینه حق العملکاری

دستمزد کم ما بابت صادرات کالای شما از پس انداز زیاد شما در موارد زیر تامین می شود:
هزینه های اضافی عملیات صادرات کالا – ریسک های گمرکی، ترخیص و حمل و نقل – تنطیم مالیاتی زیاد برای شما – عدم تطبیق و مرجوع شدن کالا – زیان وارده از تاخیر در حمل و نقل، ترخیص و تحویل کالایتان